Tom Indkøbskurv

Salgs- & leveringsbetingelser

Forsiden / Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Omfang
1.1. Medmindre vilkårene i denne aftale udtrykkeligt er ændret i en særskilt, skriftlig aftale, er vilkårene i denne aftale gældende.

2. Varer
2.1. Levering. Levering sker ab lager.
2.2. Kunden overtager risikoen for leverancen ved leveringen. Forsendelse sker for kundens regning og risiko.
2
.3. C2IT er ikke ansvarlig for transportskader og kunden tegner selv særskilt fragtførerforsikring.
2.4. Modtager kunden et beskadiget produkt, hvor skaden er sket under transporten, må kunden straks kontakte fragtmanden. C2IT er ikke ansvarlig på nogen måde overfor skader sket under transport. Det er modtagers ansvar ved modtagelsen at kontrollere varen for defekter.
2.5. Leveringstid. Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af force majeure, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor C2IT’s kontrol. Leveringstiden vil i ovennævnte tilfælde være udskudt med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
2.6. Kunden er kun berettiget til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod C2IT såfremt forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og C2IT kan annullere ordren omkostningsfrit hos underleverandøren. Medfører kundens annullering af ordren omkostninger for C2IT, skal kunden friholde C2IT herfor.
2
.7. Bestillingsfejl. En vare tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med C2IT. Returnering skal senest foregå 30 dage efter kunden er faktureret for varen og varen skal være i original uåbnet emballage. Varen krediteres til dagspris. Returvarer sendt pr. efterkrav afvises.

3. Konsulentydelser
3.1. C2IT leverer den fornødne konsulentbistand til kunden. Ydelsen vedrører generel konsulentbistand eller konkrete opgaver i en nærmere angivet kontraktperiode. C2IT bærer ikke noget ansvar for, at konsulenterne har specifikt kendskab til kundens IT-systemer og/eller programmel. C2IT er ansvarlig for, at konsulenterne har tilstrækkelige uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikationer til at kunne levere konsulentbistand af en kvalitet, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.
3.2. Ydelsen leveres som udgangspunkt i kundens åbningstid. Konsulenter/underleverandører er berettigede til at levere konsulentydelser til anden side, såfremt dette er foreneligt med leveringen af ydelser til kunden
3.3. C2IT er berettiget til at lade de ydelser der skal leveres udføre af underentreprenører uden Kundes forudgående samtykke
3.4. Konsulenter, erstattes/udskiftes kun såfremt dette kan ske uden ulempe og/eller meromkostning for kunden
3.5. Såfremt en konsulent måtte blive uarbejdsdygtig grundet sygdom eller lignende, herunder graviditet, dødsfald eller andet, der kan betegnes som lovligt forfald, og således blive forhindret i at varetage sine funktioner som konsulent for kunden, er C2IT ikke ansvarlig for, at løsningen af opgaven/leveringen af ydelserne kan forsinkes
3.6. Såfremt en situation som anført i punkt 3.4 måtte opstå, vil C2IT bestræbe sig på hurtigst muligt at finde en ny konsulent med de relevante kvalifikationer.

4. Timesatser
4.1. Aftalte timesatser er gældende for konsulentydelser, der udføres inden for normal arbejdstid, dvs. i hverdagene (mandag-fredag, ekskl. helligdage) i tidsrummet 08.00-17.00.
4.2. Hvis kunden ønsker konsulentydelser i tidsrummet 17.00–21.00, beregnes der et tillæg på 50% af den aftalte timesats. I tidsrummet 21.00-08.00 samt på lørdage, søndage og helligdage, beregnes et tillæg på 100% af timesatsen.
4.3. Arbejde i henhold til 4.2. udføres kun efter aftale med kunden, idet C2IT ellers ikke er berettiget til de angivne tillæg.
4.4. Ved rekvirering af akut konsulentassistance er C2IT berettiget til et éngangsgebyr på 3.000 DKK med mindre andet er aftalt. Udenfor normal arbejdstid beregnes et tillæg på 100% af gebyret.
4.5. Såfremt andet ikke er aftalt afregnes kørsel til halv timepris. Kørsel afregnes fra den lokation konsulenten er tilknyttet dog aldrig længere end den faktiske kørsel (f.eks. fra konsulentens bopæl). Bro, færge og evt. hotelregninger afregnes med de faktiske beløb efter regning.
4.6. Såfremt andet ikke er aftalt, faktureres vagter hvor konsulenten er anmodet om at stå til rådighed med 25% af den aftale timesats for den aftalte periode + alm. timetakst pr. påbegyndt time.
4.7. Telefonisk konsulentbistand afregnes på timebasis på lige fod med andre ydelser, dog min. for et kvarter pr. gang.
4.8. Priser reguleres årligt med 3 måneders varsel.

5. Betaling
5.1. Konsulentydelserne udføres efter regning på timebasis til den aftalte timesats jf. punkt 4. Der faktureres, medmindre andet er aftalt, månedsvis bagud på basis af registreret tidsforbrug. Hvis andet ikke er aftalt skal betaling ske senest 8 dage fra fakturadato til en af C2IT anvist bankkonto. Tidsregistrering foretages af konsulenten og C2IT er forpligtet til at bringe en oversigt over registreret tidsforbrug til kundens kendskab. Såfremt der foreligger specielle tidsregistreringsrutiner i kundens virksomhed, er kunden ansvarlig for, at konsulenten modtager instrukser om disse procedurer.
5.2. Betaling med frigørende virkning kan alene ske til C2IT, hvorved det præciseres, at betaling direkte til konsulenten ikke fritager kunden for hans/hendes betalingsforpligtelse overfor C2IT.
5.3. I tilfælde af forsinket betaling fra kundens side er C2IT, foruden retten til at gøre sædvanlige misligholdelses-beføjelser gældende, berettiget til rente svarende til diskontoen + 5% p.a.

6. Kundens forpligtelser
6.1. Det påhviler kunden at gøre C2IT opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, som måtte være gældende i virksomheden, herunder særligt med hensyn til opretholdelsen af datasikkerhed.
6.2. Kunden udarbejder evt. i samarbejde med C2IT, en opgavebeskrivelse og om nødvendigt en kravspecifikation, der klart beskriver opgavens art og omfang. Kunden er desuden forpligtet til at sikre, at C2IT får alle relevante og nødvendige oplysninger vedrørende de ønskede ydelser/opgaver samt kundens IT-udstyr og programmel.
6.3. Kunden skal give C2IT eller underleverandører adgang til kundens IT-udstyr og programmel i nødvendigt omfang. Adgangen kan omfatte både adgang på den pågældende lokation samt via remote opkobling. I det omfang, ydelser kan leveres via opkobling udefra, skal C2IT eller underleverandører være berettigede hertil.
6.4. Kunden er kun forpligtet til at stille lokaler, IT-udstyr samt øvrige materialer til rådighed for C2IT, såfremt dette er aftalt særskilt
6.5. Kunden accepterer, med mindre andet er aftalt, at C2IT må angive kundens firmanavn og logo som reference på C2IT’s hjemmeside og evt. marketingmaterialer.

7. Leveringstidspunkt
7.1. Da C2IT’s konsulentydelser alene ydes på timebasis, medmindre andet er skriftligt aftalt, må eventuelle angivne arbejdsperioder alene betragtes som vejledende estimater.
Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af de konkrete opgaver kan være forbundet med stor usikkerhed, hvorfor et estimeret tidsforbrug kan variere betydeligt fra det reelle tidsforbrug.
7.2. C2IT bærer ikke noget ansvar for, at et eventuelt estimeret tidsforbrug overskrides.

8. Hemmeligholdelse
8.1. Parterne er hver især forpligtede til uden tidsbegrænsning at hemmeligholde alle oplysninger om den anden part af fortrolig karakter, som måtte komme til deres kendskab som en følge af samarbejdet vedrørende leveringen af konsulentydelser. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.

9. Ejendomsrettigheder
9.1. Ejendomsretten til samtlige immaterielle rettigheder, dokumentation, produkter, materiale samt programmel, som fremstilles af C2IT/underleverandøren i henhold til særskilt aftale, tilhører kunden. C2IT er dog, under iagttagelse af punkt 8.1, berettiget til frit at anvende know-how, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser.
9.2. Kunden er selv ansvarlig for at beskytte/registrere sine rettigheder til f.eks. IT-programmel, der er specielt udviklet af C2IT/konsulenten på vegne af kunden. Ophavsretten tilkommer i videst muligt omfang uden videre kunden.
9.3. Såfremt der i forbindelse med løsningen af en opgave indgår standardprogrammel, indkøbes dette af kunden for egen regning. C2IT bærer ikke noget ansvar for kundens etablering af rettigheder til det indkøbte standardprogrammel eller for standardprogrammellets eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder.

10. Ansvarsfraskrivelse
10.1. Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder nærværende vilkår.
10.2. C2IT er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tidstab og tab eller forurening af data.
10.3. C2IT´s erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til 20% af konsulentydelserne af det af kunden betalte beløb, i henhold til den særskilte aftale.

11. Force Majeure
11.1. Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

12. Produktansvar
12.1. C2IT er kun ansvarlig for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af C2IT, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.

13. Opsigelse
13.1. Indgåede aftaler med en aftalt slutdato er, med mindre andet er aftalt skriftligt, uopsigelige i kontraktperioden. Ved en kontraktperiodes eventuelle ophør bortfalder aftalen automatisk.
13.2. Indgåede aftaler uden slutdato kan opsiges af begge parter med 1 mdr.’s varsel til udgangen af en måned.

14. Lovvalg og tvister
14.1. Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.
14.2. Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfylning ved forhandling.
14.3. Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til punkt 14. kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med Sø- og Handelsretten som værneting i 1. instans.